Akasaka Tekkojo

From ShashiWiki
Jump to: navigation, search

株式会社 赤阪鐵工所

Kabushiki Kaisha Akasaka Tekkōjo

Akasaka Diesels Limited

Shashi

  • 赤阪鐵工所六十年史 <編集 赤阪鐵工所> 1969 OCLC#: 26436194

Links