Fukuoka Denwakyoku

From ShashiWiki
Jump to: navigation, search

福岡電話局

Fukuoka Denwakyoku

Shashi