Kenchiku Shiryo Kyokai

From ShashiWiki
Jump to: navigation, search

社団法人 建築資料協会

Shadan Hōjin Kenchiku Shiryō Kyōkai

Shashi

  • 日本建築資料発達史:社団法人建築資料協会十五年史 1938 OCLC: 47445783, Webcat Plus: BN15809725