Kyoto Orimono

From ShashiWiki
Jump to: navigation, search

京都織物株式会社

Kyōto Orimono Kabushiki Gaisha

Shashi

財団法人 渋沢栄一記念財団実業史研究情報センターの社史紹介