Kyotoshi Chuo Oroshiuri Ichiba

From ShashiWiki
Jump to: navigation, search

京都市中央卸売市場

Kyōtoshi Chūō Oroshiuri Ichiba

Shashi

  • 京都市中央卸売市場三十年史 1957 OCLC#: 33766880

Links