Nihon Kokusu Hanbai

From ShashiWiki
Jump to: navigation, search

日本コークス販売株式会社

Nihon_Kōkusu_Hanbai_Kabushiki Kaisha [Tōkyō Kōkusu Kabushiki Gaisha]

Nihon Coke Corporation

Shashi

  • 東京瓦斯のコークス変遷史 1966 OCLC#: 33660354

Links

Nippon Kokusu Kogyo