Nihon Senshu Kyokai

From ShashiWiki
Jump to: navigation, search

日本船主協会

Nihon Senshu Kyokai

The Japanese Shipowners' Association

Shashi

Links

Association website: Japanese,English