Nippon Sharyo Seizo

From ShashiWiki
Jump to: navigation, search

日本車輌製造株式会社

Nippon Sharyo Sharyō Seizō Kabushiki Kaisha [Nihon Sharyo Seizo Kabushiki Kaisha]

Nippon Sharyo, Ltd.

Shashi

  • 驀進 [日本車輛80年のあゆみ] 1977
Bakushin : Nihon Sharyō hachijūnen no ayumi OCLC#: 12000281

Links