Yuseisho Chokinkyoku

From ShashiWiki
Jump to: navigation, search

郵政省貯金局

Yuseisho Chokinkyoku

Shashi